Regulamin

Regulamin Klubu ,,BACKFIST”

Prywatna Szkoła Walki Tomasz Boral

Pobierz FORMULARZE, wydrukuj, wypełnij i przynieś na pierwsze spotkanie.

Regulamin Klubu

,,BACKFIST” Prywatna Szkoła Walki Tomasz Boral

 §1

Definicje

 

 1. ,,Klub” – ,,BACKFIST” Prywatna Szkoła Walki mieszcząca się w Częstochowie przy ul. Hutników 9, należąca do Tomasza Borala prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Prywatna Szkoła Walki ”BACKFIST”, Masaże – Gimnastyka Tomasz Boral z siedzibą w Częstochowie, posługującego się numerem NIP 5731388582.
 2. ,,Regulamin” – niniejszy akt określający zasady oraz warunki świadczenia usług przez Klub, zasady funkcjonowania Klubu, a także prawa i obowiązki Członków Klubu.
 3. ,,Osoba pretendująca do zostania członkiem Klubu” – osoba zainteresowana zostaniem Członkiem Klubu, która aby uzyskać jego status, jest zobowiązana do spełnienia przesłanek określonych niniejszym Regulaminem.
 4. ,,Członek Klubu” – osoba fizyczna która spełniła przesłanki określone niniejszym Regulaminem.
 • ,,Treningi” – zajęcia indywidualne oraz grupowe.
 1. ,,Trener” – Pan Tomasz Boral. Trener nie posiada wykształcenia medycznego.
 2. ,,Kodeks cywilny” – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z póź. zmianami).
 3. ,,Ubezpieczenie NNW” – ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków.

 

§2

Postanowienia ogólne

 

Niniejszy Regulamin określa prawa i obowiązki osób pretendujących do zostania członkiem Klubu oraz Członków Klubu, a także ustala warunki i  zasady funkcjonowania Klubu.

 

§3

Warunki zostania Członkiem Klubu

 

 1. Członkiem Klubu mogą zostać jedynie osoby pełnoletnie, które ukończyły 18 lat, mające pełną zdolność do czynności prawnych, z zastrzeżeniem ust. 2 oraz ust.3.
 2. Członkiem Klubu może być osoba, która ukończyła 16 rok życia, pod warunkiem przedłożenia Trenerowi pisemnej zgody jej Przedstawiciela ustawowego.
 3. Członkiem Klubu może zostać również dziecko, za które uważa się osobę w wieku 5-15 ukończonych lat życia, pod warunkiem przedłożenia przez Przedstawiciela ustawowego pisemnej zgody na uczestniczenie dziecka w zajęciach.
 4. Dziecko, o którym mowa powyżej, powinno pozostać w trakcie zajęć oraz na terenie Klubu pod opieką Przedstawiciela ustawowego. Pozostawienie dziecka na zajęciach jest równoznaczne z pozozstawieniem go pod opieką Trenera, co nie wpływa jednak na odpowiedzialność Przedstawiciela ustawowego za działania oraz zaniechania dziecka, jak za swoje własne.
 5. Osoba pretendująca do zostania Członkiem Klubu, oprócz spełniania warunków wiekowych określonych w ust. 1, ust. 2 oraz ust. 3 przed rozpoczęciem korzystania z usług Klubu jest zobowiązana do:
  1. posiadania badań lekarskich wykonanych przez lekarza specjalistę w dziedzinie medycyny sportowej;
  2. skonsultowania się ze swoim lekarzem pierwszego kontaktu;
  3. posiadania zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do podjęcia aktywności fizycznej oferowanej przez Klub.
 6. Osoba pretendująca do zostania Członkiem Klubu jest zobowiązana do przedłożenia Trenerowi dokumentacji, o której mowa w 5 przed rozpoczęciem korzystania z usług Klubu.
 7. Nie przedłożenie dokumentacji przez osobę pretendującą do zostania Członkiem Klubu określonej w 5, jest równoznaczne z oświadczeniem przez tę osobę, iż:
  1. jest zdrowa i nie ma żadnych przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania przez nią ćwiczeń fizycznych oraz korzystania z usług będących w ofercie Klubu;
  2. ponosi pełną odpowiedzialność w razie powstania ewentualnych urazów zdrowotnych lub powikłań zdrowotnych wynikających z jej stanu zdrowia;
  3. rozpoczyna korzystać z usług Klubu wyłącznie na własną odpowiedzialność.
 8. W przypadku nie przedłożenia Trenerowi dokumentacji, o której mowa w ust. 5, Trener jest uprawniony do odmowy świadczenia usług.
 9. W przypadku wyników badań, które w ocenie Trenera uniemożliwiają udział w treningach, Trener może odmówić świadczenia usług.
 10. Warunkiem zostania Członkiem Klubu jest również ustalenie z Trenerem wysokości wynagrodzenia za usługi przez niego świadczone.
 11. Trener przedkłada osobie pretendującej do zostania członkiem Klubu niniejszy Regulamin lub też odsyła taką osobę na stronę kick-boxing.czest.pl, celem zapoznania się z treścią Regulaminu.
 12. Warunkiem zostania Członkiem Klubu jest zapoznanie się z treścią Regulaminu oraz podpisaniem oświadczenia stanowiącego Załącznik numer 1 do niniejszego Regulaminu.
 13. Odmowa podpisania oświadczenia stanowiącego Załącznik numer 1 do niniejszego Regulaminu przez osobę pretendującą do zostania członkiem Klubu, nawet po spełnieniu pozostałych przesłanek określonych w niniejszym Regulaminie, uniemożliwia zostanie Członkiem Klubu.
 14. Z chwilą spełnienia przesłanek określonych w powyższych paragrafie osoba pretendująca do zostania członkiem Klubu, staje się Członkiem Klubu.
 15. Przedstawiciel ustawowy wykonuje w imieniu dziecka, którego definicja została określona w ust.3, wszelkie czynności wynikające z niniejszego paragrafu, w szczególności przedkłada stosowne badania dziecka, podpisuje oświadczenie o którym mowa w ust. 12 itp.
 16. Przedstawiciel ustawowy jest zobowiązany do zapoznania dziecka z zapisami niniejszego Regulaminu.
 17. Dziecko jest zobowiązane do przestrzegania wszelkich zapisów niniejszego Regulaminu.

 

§4

Obowiązki Członka Klubu

 

 1. Członek Klubu jest zobowiązany do bieżącego informowania Trenera o wszelkich dolegliwościach zdrowotnych, rozpoczętym lub trwającym leczeniu, rehabilitacji, w tym dostarczania dokumentacji lekarskiej w razie jakiejkolwiek zmiany stanu zdrowia. Jest również zobowiązany do powiadomienia trenera o stosowanej diecie, zażywanych suplementach, a także o uczęszczaniu na inne zajęcia sportowe, które mogą mieć wpływ na jego kondycję psychofizyczną prowadzącą do przemęczenia lub przetrenowania.
 2. Członek Klubu jest zobowiązany do ponawiania badań oraz przedłożenia zaświadczeń oraz innych dokumentów, o których mowa w § 3 5 Regulaminu, w miesiącu styczniu oraz lipcu każdego roku.
 3. Zatajenie lub nie udzielenie Trenerowi informacji, o których mowa w ust. 1 zwalnia Trenera z jakiejkolwiek odpowiedzialności wobec Członka Klubu z tego tytułu.
 4. Trener jest uprawniony do sporządzania kopii wszelkiej dokumentacji przedkładanej przez Członka Klubu. Trener zobowiązuje się nie ujawniać dokumentacji osobom nieuprawnionym.
 5. Trener jest uprawniony do żądania wykonania przez Członka Klubu dodatkowych badań, w przypadku powzięcia jakichkolwiek podejrzeń oraz wątpliwości, do rzeczywistego stanu zdrowia Członka Klubu.
 6. Członek Klubu, jak i jego Przedstawiciel ustawowy, nie mają prawa ujawniania jakichkolwiek informacji dotyczących prowadzonych treningów osobom trzecim, w szczególności w zakresie sposobu prowadzenia treningów, zadawanych ćwiczeń, ich kolejności, układanym planie treningowym oraz stosowanych dietach. Członek Klubu, jak i jego Przedstawiciel ustawowy, nie mogą również czerpać z powyższych informacji własnych korzyści. Trener jest uprawniony do dochodzenia od Członka Klubu odszkodowania z tytułu doznanej szkody, spowodowanej ujawnieniem powyższych informacji osobom trzecim lub z tytułu czerpania z nich własnych korzyści.
 7. Członek Klubu, jak i jego Przedstawiciel ustawowy, są zobowiązani do zapoznania się z treścią Regulaminu oraz każdymi jego zmianami.

 

§5

Ogólne zasady obowiązujące podczas treningu

 

 1. W treningach mogą uczestniczyć wyłącznie osoby będące Członkami Klubu, z zastrzeżeniem § 8 Regulaminu.
 2. W trakcie trwania treningu Członek Klubu zobowiązuje się współpracy z Trenerem, a także  do przestrzegania wszelkich zaleceń oraz wykonywania poleceń Trenera. Trener nie ponosi odpowiedzialności za skutki nie wykonania jego zaleceń oraz poleceń przez Członka Klubu.
 3. W przypadku wystąpienia u Członka Klubu złego samopoczucia w szczególności zawrotów głowy, mdłości, dolegliwości zdrowotnych w trakcie trwania treningu, Członek Klubu jest zobowiązany do natychmiastowego przerwania udziału w treningu oraz poinformowania o tym fakcie Trenera. Uchybienie powyższemu obowiązkowi przez Członka Klubu zwalnia Trenera z jakiejkolwiek odpowiedzialności wobec Członka Klubu z tego tytułu
 4. Członek Klubu zobowiązuje się do punktualnego stawiennictwa na umówione zajęcia grupowe oraz treningi personalne.
 5. Członek Klubu jest zobowiązany do korzystania z wszelkich pomieszczeń oraz rzeczy, tym w szczególności urządzeń i sprzętu znajdujących się na terenie Klubu zgodnie z ich przeznaczeniem.
 6. Członek Klubu ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez siebie w czasie trwania treningu, jak i w czasie przebywania na terenie Klubu.
 7. W sytuacji spostrzeżenia przez Członka Klubu jakichkolwiek awarii lub uszkodzenia sprzętu, urządzeń lub innych rzeczy znajdujących się na terenie Klubu, jest on zobowiązany do poinformowanie o tym fakcie Trenera.
 8. Członek Klubu jest zobowiązany do poinformowania Trenera o znalezieniu jakichkolwiek rzeczy na terenie Klubu oraz ich przekazaniu Trenerowi.
 9. Członek Klubu jest zobowiązany do zachowania porządku oraz przestrzegania zasad czystości i higieny na terenie Klubu, a także do kulturalnego zachowania względem pozostałych Członków Klubu oraz Trenera.
 10. Członek Klubu zobowiązany jest brać udział w treningu w czystym stroju i obuwiu sportowym zgodnym z zaleceniami Trenera. W naruszenia tego obowiązku Trener może nie zezwolić Członkowi Klubu na udział w treningu.
 11. Trener nie ponosi odpowiedzialności za osoby nieletnie przebywające na terenie Klubu.
 12. Trener nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione przez Członków Klubu podczas pobytu w Klubie.
 13. Opłata za usługi świadczone przez Klub nie zawiera ubezpieczenia NNW. Członek Klubu może ubezpieczyć się we własnym zakresie z tego tytułu.

 

§6

Trening personalny

 

 1. Członek Klubu powinien sprecyzować swoje oczekiwania wobec treningu personalnego, umożliwiając tym samym Trenerowi dobór jak najlepszej formy treningu oraz ćwiczeń.
 2. Trener opracowuje indywidualny trening Członka Klubu na podstawie przedłożonych mu badań oraz omówionych z nim celów treningu.
 3. Jeżeli trening personalny rozpocznie się z opóźnieniem z winy Członka Klubu, nie zostanie on wydłużony o długość spóźnienia.
 4. Trener w porozumieniu z Członkiem Klubu ustala z góry określone godziny treningów, które mogą być następnie modyfikowane we wspólnym porozumieniu.
 5. Trener zastrzega sobie prawo do odwołania treningu personalnego. W takim przypadku Trener zobowiązuje się do ustalenia nowego terminu treningu w porozumieniu z Członkiem Klubu.
 6. Do treningów personalnych mają zastosowanie zapisy określone w § 4 i 5 niniejszego Regulaminu.

§7

Treningi grupowe

 

 1. Treningi grupowe rozpoczynają się o ustalonych godzinach bez względu na spóźnienia poszczególnych Członków Klubu.
 2. Trener w porozumieniu z Członkiem Klubu ustala z góry określone godziny treningów grupowych w których będzie brał udział, które mogą być następnie modyfikowane we wspólnym porozumieniu.
 3. Trener zastrzega sobie prawo do odwołania treningu grupowego. W takim przypadku Trener zobowiązuje się do ustalenia nowego terminu treningu grupowego.
 4. Do treningów grupowych mają zastosowanie zapisy określone w § 4 i 5 niniejszego Regulaminu.

 

§8

Treningi organizowane poza Klubem przez osoby trzecie

 

 1. Do treningów organizowanych poza obszarem Klubu przez osoby trzecie stosuje się odpowiednio zapisy niniejszego Regulaminu.
 2. Osoby takie nie stają się Członkami Klubu natomiast są zobowiązane do przestrzegania wszelkich zapisów niniejszego Regulaminu w tym w szczególności są zobowiązane do przedłożenia dokumentów, o których mowa w § 3 ust. 3 Regulaminu pod rygorem uznania, że zachodzą przesłanki określone w § 3 ust. 5 Regulaminu.
 3. Trener przedkłada takim osobom Regulamin lub odsyła na stronę kick-boxing.czest.pl albo zobowiązuje organizatorów treningu do zapoznania z jego treścią osoby zamierzające wziąć udział w treningu.
 4. Odmowa podpisania oświadczeń będących Załącznikiem numer 2 do niniejszego Regulaminu przez osoby wskazane niniejszym paragrafie, lub ich Przedstawicieli ustawowych uniemożliwia wzięcia takim osobom udziału w treningu.

 

§9

Zasady obowiązujące w Klubie

 

 1. Na terenie Klubu obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu oraz wnoszenia i spożywania:
  1. alkoholu;
  2. narkotyków oraz innych środków odurzających, w tym dopalaczy,
  3. środków dopingujących;
  4. środków mających wpływ na krążenie krwi oraz metabolizm;
  5. środków antyhistaminowych;
  6. beta-blokerów lub środków uspokajających.
 2. Zabronione jest korzystanie z usług Klubu, a tym samym udział w treningach, przez Członków Klubu spożywających środki określone w ust.1.
 3. Zabronione jest przebywanie zwierząt na terenie Klubu.
 4. Członek Klubu zobowiązuje się do przestrzegania przepisów BHP, w tym przepisów przeciwpożarowych. W przypadku treningów poza Klubem Członek Klubu zobowiązany jest również do przestrzegania przepisów i zasad panujących w miejscu odbywania treningu.

 

 

§10

Naruszenie zasad Regulaminu

 

 1. W przypadku naruszenia któregokolwiek z zapisów niniejszego Regulaminu przez Członka Klubu, Trener jest uprawniony do:
  1. przerwania treningu;
  2. wyproszenia z treningu i terenu Klubu;
  3. udzielenia upomnienia, nagany;
  4. zawieszenie członkostwa w Klubie na okres maksymalny 3 miesiące.
 2. W przypadku rażącego naruszenia zapisu niniejszego Regulaminu, oraz w przypadku nie zastosowania się przez Członka Klubu do wcześniejszych upomnień lub nagany, Trener jest uprawniony do pozbawienia osoby Członkowska w Klubie.

 

§11

Ustanie oraz zawieszenie członkostwa w Klubie

 

 • Członkostwo w Klubie ustaje w przypadku:
  1. pozbawienia osoby Członkostwa w Klubie na zasadach określonych w §10;
  2. braku udziału w zajęciach organizowanych przez Klub przez okres co najmniej 1,5 miesiąca;
  3. zawieszenia Członka Klubu z przyczyn określonych w ust. 2 pkt. a. i nie przedłożenia badań przez okres 1,5 miesiąca od terminu określonego w §4 lub terminu żądania wystosowanego przez Trenera;
  4. pisemnej lub ustnej rezygnacji z Członkowska w Klubie;
  5. cofnięcie zgody przez Przedstawiciela ustawowego;
  6. rozwiązania Klubu.
 • Członkostwo w Klubie zostaje zawieszone w przypadku:
  1. nie przedłożenia badań lekarskich w trakcie trwania członkostwa zgodnie z §4 oraz na żądanie Trenera zgodnie z §4 oraz §5 do momentu przedłożenia badań przez Członka Klubu;
  2. wątpliwości Trenera, co rzeczywistego stanu zdrowia Członka Klubu;
  3. określonym w §10 ust.1
  4. innych uzasadnianych przypadkach.

 

§12

Postanowienia końcowe

 

 1. Niniejszy Regulamin jest chroniony prawami autorskimi.
 2. Przetwarzanie danych osobowych Członków Klubu następuje zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1; dalej jako RODO). Warunkiem przetwarzania danych osobowych jest wyrażenie przez Członka Klubu (formularz zgody stanowi załącznik nr 3).
 3. Członek Klubu nie ma prawa do używania znaków towarowych należących do Klubu chronionych prawami autorskimi, w szczególności do logo oraz nazwy Klubu, bez pisemnej zgody Trenera. W przypadku naruszenia praw autorskich Klubu, Trener uprawniony jest do dochodzenia stosownego odszkodowania.
 4. Kwestie nieuregulowane niniejszym Regulaminem, które budzą jakiekolwiek wątpliwości będą wyjaśniane przez Trenera.
 5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.
 6. Niniejszy Regulamin obowiązuje od 1 stycznia 2016 roku, a zmiany związane z wejściem w życie RODO od 25 maja 2018 r.
 7. Klub jest uprawniony do zmiany treści niniejszego Regulaminu, o czym poinformuje Członków Klubu, z co najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem, poprzez jego umieszczenie na stronie kick-boxing.czest.pl oraz podanie stosowanej informacji w czasie treningu.
 8. Aktualna wersja Regulaminu będzie znajdowała się na stronie Klubu tj. kick-boxing.czest.pl.

 

 


 

 

 

Załącznik numer 1

do Regulaminu Klubu sportowego

,,BACKFIST” Prywatna Szkoła Walki

 

Oświadczenie osoby pretendującej do zostania Członkiem Klubu

 

 

Niniejszym ja, ............................................ oświadczam, że zapoznałam/zapoznałem* się z treścią Regulaminu Klubu ,,BACKFIST” Prywatna Szkoła Walki:

 

     w formie papierowej;

    na stronie internetowej www.kick-boxing.czest.pl;

    zostałem zapoznany z jego treścią przez osoby organizujące trening**;

 

oraz jestem świadomy/świadomy* jej zapisów oraz konsekwencji prawnych z niego wynikających.

 

Dodatkowo zobowiązuję się do przestrzegania wszelkich zasad oraz obowiązków wynikających z Regulaminu.

 

 

.............................................................

czytelny podpis

 

 

 

* - niepotrzebne skreślić

** - zakreślić x jedną z form zapoznania się z treścią Regulaminu

 

 

 


 

Załącznik numer 2

do Regulaminu Klubu

,,BACKFIST” Prywatna Szkoła Walki

  

Oświadczenie osób biorących udział w treningu poza Klubem

 
 

Niniejszym ja, ............................................ oświadczam, że zapoznałam/zapoznałem* się z treścią Regulaminu Klubu ”BACKFIST” Prywatna Szkoła Walki:

 

        w formie papierowej;

        na stronie internetowej www.kick-boxing.czest.pl **;

 

oraz jestem świadomy/świadomy* jej zapisów oraz konsekwencji prawnych z niego wynikających.

 

Dodatkowo zobowiązuję się do przestrzegania wszelkich zasad oraz obowiązków wynikających z Regulaminu.

 

 

.............................................................

czytelny podpis

 

* - niepotrzebne skreślić;

** - zakreślić x jedną z form zapoznania się z treścią Regulaminu.

 

 


 

Załącznik numer 3

do Regulaminu Klubu

,,BACKFIST” Prywatna Szkoła Walki

………………………………………………..

(miejscowość oraz data)

…………………………………………………….

imię oraz nazwisko

ZGODA

na przetwarzanie danych osobowych

Niniejszym wyrażam zgodę w imieniu własnym*/jako przedstawiciel ustawowy* na przetwarzanie moich danych osobowych*/danych osobowych ……………………………………* przez Tomasza Borala prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Prywatna szkoła Walki „BACKFIST”, Masaże – gimnastyka Tomasz Boral pod adresem: ul. Hutników nr 9, 42-202 Częstochowa, NIP: 5731388582, REGON: 240759590, zwanym dalej Administratorem w celach związanych z realizacją zawartych z Administratorem umów  obejmujących w szczególności treningi sportowe w tym treningi walki, masaże, a także sprzedaż asortymentu oferowanego przez Administratora.

                                                                              …………………………..

                                                                                      (podpis)

Jednocześnie oświadczam, iż  zapoznałem/am się z klauzulą informacyjną udostępnioną przez Administratora zgodną z wymogami przewidzianymi przez art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - „RODO".

                                                                              …………………………..

                                                                                      (podpis)

 

* niepotrzebne skreślić

 (w przypadku gdy osoba występuje we własnym imieniu powinna skreślić „Niniejszym wyrażam zgodę w imieniu własnym*/jako przedstawiciel ustawowy* na przetwarzanie moich danych osobowych*/danych osobowych ……………………………………*,

(w przypadku gdy osoba działa jako przedstawiciel ustawowy powinna skreślić „Niniejszym wyrażam zgodę w imieniu własnym*/jako przedstawiciel ustawowy* na przetwarzanie moich danych osobowych*/danych osobowych ……………………………*, a w wykropkowanym miejscu powinna wskazać imię i nazwisko małoletniego).

 

      ………………………………………………..

(miejscowość oraz data)

…………………………………………………….

imię oraz nazwisko

 


 

ZGODA

na wykorzystanie wizerunku

Niniejszym wyrażam zgodę w imieniu własnym*/jako przedstawiciel ustawowy* na  nieodpłatne wykorzystanie wizerunku mojego*/………………………………………….* przez Tomasza Borala prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Prywatna szkoła Walki „BACKFIST”, Masaże – gimnastyka Tomasz Boral pod adresem: ul. Hutników nr 9, 42-202 Częstochowa, NIP: 5731388582, REGON: 240759590 (dalej jako BACKFIST) do celów związany z promocją oraz marketingiem BACKFIST, a utrwalonym podczas uczestnictwa w zajęciach sztuk walki (zarówno grupowych jak i indywidualnych, a także egzaminach) przez osoby upoważnione lub zatrudnione przez BACKFIST do jego utrwalenia.

Wizerunek objęty przedmiotową zgody należy traktować jako wizerunek, o którym stanowią art. 81 i nast. ustawy z dnia 4 kwietnia 1994 r. o prawie autorskim oraz prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. 83 z późn. zm.) oraz art. 23 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16 poz. 93, z późn. zm.).

Niniejsza zgoda jest udzielana bezterminowo i może w każdym czasie być zmieniona lub odwołana, do czego wystarczająca jest zwykła forma pisemna.

                                                                              …………………………..

                                                                                      (podpis)

 

* niepotrzebne skreślić

 (w przypadku gdy osoba występuje we własnym imieniu powinna skreślić „Niniejszym wyrażam zgodę w imieniu własnym*/jako przedstawiciel ustawowy* na przetwarzanie moich danych osobowych*/danych osobowych ……………………………………*,

(w przypadku gdy osoba działa jako przedstawiciel ustawowy powinna skreślić „Niniejszym wyrażam zgodę w imieniu własnym*/jako przedstawiciel ustawowy* na przetwarzanie moich danych osobowych*/danych osobowych ……………………………*, a w wykropkowanym miejscu powinna wskazać imię i nazwisko małoletniego).

  

 


Tomasz Boral

ul. Hutników 9, 42-200 Częstochowa

Otwarte

pon-pt 7.00 - 23.00, sob 8.00 - 18.00

Email

backfist@wp.pl

Telefon

+48 602 74 54 95

© 2024 BACKFIST. All Rights Reserved.
- POLITYKA PRYWATNOŚCI - RODO -

Trener personalny Częstochowa Tomasz Boral